red dot Temple University College of Liberal Arts red dot Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society
   N Ô M · S T U D I E S
A research project in the Vietnamese Nôm cultural heritage
Overview Resources ISSI Project Look Up Links Contact

Nôm Calligraphy by Nguyn Quang Thắng for
張屠肉傳 Trương Đồ Nhục truyện
"The Tale of Trương the Butcher"

November 20, 2013
Draft.

A short biography of Nguyễn Quang Thắng
傱 Tuồng Classical Theater
 

屠肉 Đồ nhục "The Butcher" — 28½x66" (25x50½")

Dr. Nguyễn Tô Lan & Prof. Sophia Quinn-Judge

紇珠𣃣櫓木 Hạt châu vừa ló mọc
鵶鐄㐌䏠𦞞 Ác vàng đã sấp lưng — 15x52½" (12x37")

丐鐘丐楳 Cái chuông, cái mõ "The bell & the wooden fish" — 15x52½" (12x37")

2 scrolls of 4 butterfly masks, each 14½x50½" (12x34½")

Mặt nạ 奔悲 𪃿𪆧 𧎜螠 bon be, gà vịt, ốc ếch — 15x52½" (12x37")
Mặt nạ: 𪃿馭䔲 gà, ngựa, đắng — 15x52½" (12x37")

仕娓 Sãi vãi — 27½x65½" (24½x50½")

𠄩道群渚𤑟 Hai Đạo còn chưa rõ "Both of you disciples are still in the dark" — 21x53" (18x38")

Mặt nạ "Mask" — 28½x66" (25x50½")

栗達𤼵它細𨷯 Lật đật phút đà tới cửa — 15x52½" (12x37")

碎𦖑 Tôi nghe "I am listening" — 21x53" (18x38")

Untitled — 14½x50" (11½x34½")


Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society Gladfelter Hall 1016 1115 Polett Walk red dot
Tel. 215 204 9207 red dot Temple University Philadelphia, PA 19122 Nôm page queries: Ngô Thanh Nhàn